Privacybeleid

Dit beleid heeft betrekking op de verzameling, de opslag en het gebruik door Touché van uw persoonsgegevens als

 • Één van onze klanten;
 • Een bezoeker van de website www.patisserietouchee.com; en/of
 • Mensen die contact met ons opnemen met vragen.

Het verstrekt informatie over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die we over u hebben.

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt in september 2023. We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke updates via www.patisserietouchee.com.

1. Wie wij zijn

De verwerkingsverantwoordelijke is Touché, met maatschappelijke zetel te Adegemstraat  127, 2800 Mechelen .

Als verwerkingsverantwoordelijken respecteren we uw recht op privacy en verwerken we uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en zoals beschreven in dit beleid. (De toepasselijke gegevensbeschermingswetten zijn (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) (‘AVG’); en (ii) alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetten die betrekking of invloed hebben op de verwerking van gegevens van een levende persoon en op privacy).

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken of als u andere vragen over privacy hebt, stuur dan een e-mail naar info@patisserietouchee.com.

2. De persoonsgegevens die we over u verzamelen en de doelen waarvoor we deze verzamelen

Hieronder vindt u een overzicht van:

 1. de categorieën persoonsgegevens die wij (of verwerkers die namens ons handelen) kunnen verzamelen (raadpleeg punt 3 hieronder voor meer informatie over gegevensverwerkers die namens ons handelen), gebruiken en opslaan;
 2. de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld;
 3. de rechtsgrond voor verwerking.

 

Categorieën persoonsgegevens

Doel(en) van verwerking

Rechtsgrond voor verwerking

Bron

Accountgegevens zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres.

Het beheer van uw account (met inbegrip van het aanmaken van uw account)

Artikel 6.1.(b) AVG – de uitvoering van een overeenkomst

Rechtstreeks van u

Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Indien u een onderneming bent: naam van uw onderneming, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer

om te reageren op uw vragen en u te voorzien van de diensten die u mogelijk aanvraagt

Artikel 6.1.(b) AVG – de uitvoering van een overeenkomst

Rechtstreeks van u

Uw financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens.

om de betaling van onze diensten/producten af te handelen (uitvoering van een contract

Artikel 6.1.(b) AVG – de uitvoering van een overeenkomst

Rechtstreeks van u

Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

 

om de inhoud van onze website te leveren,

Artikel 6.1.(f) – de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Touché

Rechtstreeks van u

Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

 

om te voldoen aan onze wettelijke, administratieve en regelgevende verplichtingen

Artikel 6.1.(a) – wettelijke verplichting

Rechtstreeks van u

Contactgegevens zoals uw naam, adres

Direct marketing

Artikel 6.1.(f) – de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Touché

Rechtstreeks van u

Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Digitale direct marketing

Artikel 6.1.(a) – toestemming

Rechtstreeks van u

 

3. Hoe delen we uw persoonsgegevens en met wie

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins bekendmaken aan derden, behalve zoals beschreven in dit beleid.

3.1           Externe verwerkers

We kunnen er ook voor kiezen om uw persoonlijke gegevens door te geven aan externe verwerkers om namens ons persoonlijke gegevens te verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze partijen zijn verplicht om dergelijke gegevens te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit beleid. We zullen er altijd voor zorgen dat derden met wie we uw persoonlijke gegevens delen, onderworpen zijn aan privacy- en beveiligingsverplichtingen die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

De derde partijen aan wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen doorgeven zijn:

 • De beheerder van de website gebruikt de gegevens louter ter nazicht van de bestellingen

3.2           Naleving van wetten en juridische procedures

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken wanneer:

 • we daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of door een wetshandhavingsinstantie;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen wettelijke claims;

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens:

 • Tijdens de duur van uw account en voor elke periode daarna voor zover vereist of toegestaan door de toepasselijke wet;
 • Zo lang het nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen (waaronder maatschappelijke, fiscale en boekhoudverplichtingen), geschillen te beslechten en/of onze overeenkomsten te handhaven.

5. Internationale doorgifte

Er is geen sprake van een doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Veiligheid

We treffen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt te beschermen tegen onbevoegde en onwettige verwerking en tegen onbedoelde vernietiging of beschadiging en onbedoeld verlies.

7. Uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 1. het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bezitten,
 2. het recht om ons te vragen onjuiste of verouderde persoonsgegevens die we over u bezitten te corrigeren of bij te werken,
 3. wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken,
 4. het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer de voorwaarden van artikel 17 van de AVG zijn vervuld,
 5. het recht op beperking van de verwerking wanneer de voorwaarden van artikel 18 van de AVG zijn vervuld,
 6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover de voorwaarden van artikel 20 van de AVG op u van toepassing zijn,
 7. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor zover de voorwaarden van artikel 21 van de AVG zijn vervuld,
 8. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
 9. het recht om u af te melden voor direct-marketingberichten die we u (met uw instemming) kunnen toesturen.

(Behalve wanneer u de rechten op grond van deel 7(h) van dit beleid wilt uitoefenen) kunt u uw rechten op elk moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@patisserietouchee.com.